Doprava zadarmo od 79,00 €

Obchodné podmienky

FD SPORT S.R.O., FORMOVE.SK

so sídlom Chlumčany 174, 43903, Česká republika

identifikačné číslo: 03513394

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 34754.


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) spoločnosti FD SPORT, s.r.o. so sídlom Chlumčany 174, 43903, identifikačným číslom 03513394 a zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ústí nad Labem, oddiel C, vložka 34754 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vznikli v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.formove.sk (ďalej len „webová stránka“), prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou, ktoré pri objednávaní jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3. Ustanovenia odchyľujúce sa od obchodných podmienok je možné zjednať v kúpnej zmluve. Odchyľujúce sa ujednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť a doplňovať. Tieto ustanovenia sa nedotýkajú práv a povinností, ktoré vznikli po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho, vykonanej na webovej stránke, môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže vykonať objednávku tovaru aj bez registrácie, priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivo. Údaje, uvedené v užívateľskom účte, je kupujúci pri ich akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií vedúcich k prístupu do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet a to najmä v prípade, kedy kupujúci svoj užívateľský účet nepoužíva dlhšie ako dva roky, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Akákoľvek prezentácia tovaru, umiestneného vo webovom rozhraní obchodu, má informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 odst. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov. Ceny tovarov sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovarov ostávajú v platnosti celý čas, počas ktorého sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu na základe individuálne dojednaných podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a doručením tovaru, uvedené vo webovom rozhraní obchodu, platia len v prípade, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky a Slovenska.

3.4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovare (objednaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka vo webovom rozhraní obchodu),

3.4.2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.4.3. informácie o nákladoch spojených s doručením tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „Záväzne objednať tovar“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci neodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedené v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré kupujúcemu vznikli pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

4. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s doručením tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 • v hotovosti na prevádzke predávajúceho na adrese Chlumčany 174, 439 03;
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho IBAN CZ4620100000002000914485, SWIFT FIOBCZPPXXX, vedený v spoločnost FIO banka a.s. (ďalej len „účet predávajúceho“);
 • bezhotovostne prostredníctvom platobného systému AGMO;

4.2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a doručením tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, rozumejú sa ďalej pod pojmom „kúpna cena“ aj náklady spojené s doručením tovaru.

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu alebo inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie č. 4.6. obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru predom.

4.4. V prípade platby v hotovosti alebo v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru, v prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 10 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamžite, pripísaním príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávku (čl. 3.6.), požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 odst. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.7. Prípadne zľavy z ceny tovaru, poskytnuté predávajúcim kupujúcemu, nie je možné vzájomne kombinovať.

4.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadne platieb uskutočnených na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle tento v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho, alebo bude pribalený k tovaru.

4.9. Pre prepočet ceny zvoleného produktu do meny Euro (EUR) bude z dôvodu pokrytia poplatkov bankovej transakcie použitý denný kurz ČNB, znížený o jednu korunu za 1 EUR.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovení § 1837 občianskeho zákonníku, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o doručení tovaru, ktorý bol upravený podľa prianí kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o doručení tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po doručení nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o doručení tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o doručení zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

5.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 5.1. či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 odst. 1 občianskeho zákonníku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo doručenie niekoľkých častí, plynie táto lehota od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu prevádzky, alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@formove.sk.

5.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa č. 5.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcim. Ak od kúpnej zmluvy odstúpi kupujúci, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to aj v prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

5.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 5.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, aký predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

5.5. Nárok na úhradu škody, ktorá na tovare vznikla, je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároky kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

5.6. Do času, kedy dôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim, je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

5.7. Ak je spolu s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou rozviazania, že ak dôjde k odstúpenie od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom tohto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu aj poskytnutý darček.

5.8 Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky, ak si kupujúci nevyzdvihne tovar na osobný odber do 10 dní, alebo neuhradí kúpnu cenu pri platbe prevodom do 10 dní.

6. PREPRAVA A DORUČENIE TOVARU

6.1. V prípade, že je spôsob dopravy zazmluvnený na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadne aj dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho nutné tovar doručiť opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.4. Pri vyzdvihnutí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade porušenia obalu, svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu byť upravené zvláštnymi doručovacími podmienkami predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny pre:

Zasilkovna SK *

Objednávku odovzdáme službe Zásilkovna.cz, ktorá zásielku dopraví na vybranú pobočku vo Slovenskom republike. Tovar si budete môcť vyzdvihnúť v priebehu 2-3 pracovných dní od objednania. Je možná platba vopred aj dobierkou.

3.99 EUR

Slovenská pošta **

Objednávku odovzdáme prostredníctvom kuriéra Zásilkovna.cz Slovenskej pošte, a ta Vám ju doručí do 2 až 3 pracovných dní od objednania. Je možná platba vopred aj dobierkou.

4.99 EUR

DPD- doprava kuriérom

Klasický kuriér, doručovanie trvá obvykle 1 až 2 pracovné dni. Kuriér Vás v deň doručenia kontaktuje a dohodne s Vami osobné prevzatie balíka. Zásielku je možné sledovať on-line. Je možná platba vopred aj dobierkou.

10.99 EUR

* Pre zásielky nad 79 EUR (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

** Pre zásielky nad 99 EUR (s DPH) je doprava pre tento spôsob doručenia zdarma.

Prehľad možných spôsobov platby a ich ceny:

Na dobierku

Platba na dobierku, Platíte dopravcovi pri vydaní tovaru do Vašich rúk. Bežne je táto platba možná len v hotovosti.

1.99 EUR

Bankový prevod

Jedná sa o klasický bankový prevod, ktorý vykonáte na základe podkladov dodaných emailom po dokončení objednávky.

0.00 EUR

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníku).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal:

7.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonanej,

7.2.2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obvykle používa,

7.2.3. tovar zodpovedá akosťou alebo vyhotovením dohovorenému vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutého vzoru alebo predlohy,

7.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2. obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávanom za nižšiu cenu pre závadu, kvôli ktorej bola nižšia cena zjednaná, pri opotrebovanom tovare z dôvodu jeho obvyklého používania, pri použitom tovare s vadou, ktorá zodpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa závada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol vadný už pri prevzatí.

7.5. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamžik uplatnenia reklamácie sa považuje okamžik, keď predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán, súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady, môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Kupujúci začína vlastniť tovar zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnym kódexom správania v zmysle ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občianskeho zákonníku.

8.3. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@formove.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho

8.4. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.5. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 odst. 2 občianskeho zákonníku.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

9.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej všetko spoločne ako „osobné údaje“).

9.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v plnom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej vo webovom rozhraní obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci ako spracovateľa poveriť tretiu osobu. Okrem osôb, ktoré prepravujú tovar, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám.

9.6. Osobné údaje budú spracované počas doby neurčitej. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5.) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovanie, môže:

9.8.1. požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2. požiadať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9. Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu, neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie.

10. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE COOKIES

10.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy uplatniť bez toho, aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Ak vzťah, založený kúpnou zmluvou, obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa strany dohadujú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpia ustanovenia, ktorých zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie
Chlumčany 174, 43903, adresa elektronickej pošty info@formove.sk, telefón +420 777 300 256.

12.5. Prípadné spory medzi FD SPORT s. r. o. a Kupujúcim je možné riešiť tiež mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia (https://www.coi.cz) alebo môže spor riešiť on-line prostredníctvom k tomu určenej  ODR platformy ( https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage ). Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete na https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

V Chlumčanoch, dňa 22.11.2017


ELEKTRONICKÁ EVIDENCIA TRŽIEB

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.


AKO POSTUPOVAŤ PRI REKLAMÁCII ALEBO VRÁTENÍ TOVARU – REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všetko sa riadi obchodnými podmienkami (viď. vyššie), táto časť slúži k jasnej orientácii pre našich zákazníkov.

REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Záruka na vrátenie tovaru – tovar zasielajte na našu adresu predajne (Chlumčany 174, 43903)

Formove.sk poskytuje ochrannú lehotu 14 dní na vrátenie tovaru bez udania dôvodu.

Formove.sk postupuje v súlade so zákonom a zašle Vám peniaze späť najneskôr do 14 dní bankovým prevodom.

Podľa zákona je Formove.sk oprávnený pri vrátení zaúčtovať tieto položky:

 • Za nedodané originálne visačky 5,99 €
 • Za poškodený originálny obal (roztrhaný, vážne poškodený) – balné (znovuuvedenie výrobku do predaja) vo výške až 11,50 €
 • Za vyčistenie výrobku v prípade použitia – až 9,99 €/hod.
 • Ak si kupujúci, bez udania dôvodu, neprevezme reklamáciu od dopravcu, predávajúci si vyhradzuje právo po 30 dňoch od nevyzdvihnutia účtovať skladný poplatok vo výške 1,50 € za každý začatý deň. Poplatky za dopravu (doručenie) nesie kupujúci. Dopravné je účtované podľa platného ceníka dopravy (69,- pri platbe bankovným prevodem alebo 99,- pri platbe na dobierku).
  V prípade, že výrobok nejaví uvedené závady, vraciame kompletnú cenu tovaru. Vrátane najnižšej ceny dopravy, čo predstavuje GLS na Slovensko nebo Slovenská pošta 2,99 € - viď § 1832, odst. 2 (pri využití dorpavy Zásielkovňa na Slovensko je najnižšia ceny dopravy 2,49 €)

Alebo je možné po vzájomnej dohode dodať tovar iného druhu. Pri prvej výmene je po ČR dopravné zdarma. Náklady na výmenu tovaru hradí kupujúci, cena balíka na dobierku je 99 Kč po ČR/ 5 EUR na Slovensko a po platbe prevodom 69 Kč po ČR/ 3 EUR na Slovensko. Ak zákazník nepožiada o výmenu s dopravou po platbe prevodom, je mu automaticky balík zaslaný na dobierku 99 Kč po ČR a 5 EUR na Slovensko.

Tovar nie je možné vrátiť formou dobierky.

PODMIENKY PRE VÝMENU ALEBO VRÁTENIE TOVARU BEZ FINANČNEJ SANKCIE

 1. Výrobok nesmie byť použitý
 2. Výrobok musí byť kompletný a zároveň nepoškodený
 3. Výrobok musí mať originálnu krabicu
 4. K výrobku priložte kópiu dokladu o zakúpení
 5. Výrobok musí mať originálne visačky
 6. Vrátený tovar nesmie byť zaslaný na dobierku!

REKLAMÁCIA TOVARU – TOVAR ZASIELAJTE NA NAŠU PREDAJŇU CHLUMČANY 174, 43903

Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba podľa zákona, ktorá je tiež uvedená na faktúre aj na popise tovaru.

Pri reklamácii je NUTNÉ VYPLNIŤ REKLAMAČNÝ PROTOKOL, na stiahnutie http://drive.google.com/file/d/0Byt_tN-A1llJUXhGZFFBaXlCbkU/view?usp=sharing. Vyplňte elektronicky alebo vytlačte a vyplňte.

Priložte:

 • Kópiu dokladu o kúpe produktu (faktúra)
 • Reklamačný protokol vrátane popisu závady
 • Reklamovaný produkt (pokiaľ možno kompletný)

Reklamovaný tovar nesmie byť zaslaný na adresu dobierkou!

Záruku Vám nebudeme môcť uznať v týchto prípadoch:

 1. Bežné opotrebovanie
 2. Ak nebudete udržiavať výrobok podľa návodu
 3. Ak zanedbáte starostlivosť o výrobok
 4. Ak vznikne neopatrnou manipuláciou mechanické poškodenie
 5. Ak použijete výrobok k inému, než určenému účelu
 6. Ak nezašlete výrobok na reklamáciu ihneď pri prvých známkach poškodenia v dôsledku výrobnej vady a budete výrobok naďalej používať.

REKLAMÁCIA PREPRAVNÝCH SLUŽIEB

Výrobky zasielame prostredníctvom Českej Pošty, GEIS, Zásielkovne, GLS a Slovenskej pošty, pri preberaní si skontrolujte originálne zabalenie.

Ak objavíte poškodenie, okamžite toto reklamujte u prepravcu a súčasne nás o veci informujte.

Upozorňujeme, že používate zastaraný prehliadač a tak nebudú dostupné všetky funkcie elektronického obchodu.
Loading...